Stawiam na edukację

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Nasza szkoła wraz z innymi szkołami w Gminie Małkinia Górna tj. Szkołą Podstawową nr 1 im. M. Skłodowskiej- Curie w Małkini Górnej, Szkołą Podstawową im. Ks. Jana Twardowskiego w Glinie, Szkołą Podstawową im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Kiełczewie, Szkołą Podstawową w Orle i Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Prostyni realizuje projekt pn Stawiam na edukację”. Beneficjentem projektu jest spółka Quality Partners, partnerem projektu Gmina Małkinia Górna. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Osi priorytetowej 10 Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

 

Wartość projektu łącznie 877 568,75

Czas trwania projektu: od 30.08.2017 roku do 31.07.2018 roku

Numer projektu RPMA.10.01.01-14-3754/15-00

 

Projekt Stawiam na edukację” dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu  państwa.

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 575 uczniów szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Małkinia Górna przez udział uczniów w różnych formach zajęć dodatkowych.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. F. Chopina realizuje w ramach projektu zajęcia wyrównawcze z matematyki, przyrody, chemii, biologii i języka angielskiego, zajęcia doskonalące matematyczno-przyrodnicze oraz z geografii i przyrody. Dzięki projektowi uczniowie naszej szkoły rozwiną postawy pracy zespołowej przez udział w zajęciach opartych o sportowe zainteresowania uczniów. Dzięki teatralnym, artystycznym projektom edukacyjnym uczniowie rozwiną kompetencje społeczne oraz przedsiębiorczość i innowacyjność.

Dla uczestników zajęć doskonalących i projektów edukacyjnych zaplanowano wyjazdy edukacyjne do: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Białowieskiego Parku Narodowego, profesjonalnego obiektu sportowego, muzeów, teatrów. W trakcie tych wyjazdów uczniowie będą pogłębiać wiedzę i doświadczenia uzyskane w trakcie zajęć.

 Wszyscy uczniowie, którzy wezmą udział w projekcie będą doskonalić wiedzę jak unikać zagrożeń w cyberprzestrzeni i zarządzać swoją tożsamością w sieci.

W projekcie weźmie udział 20 nauczycieli naszej szkoły. Będą doskonalić umiejętności wykorzystania urządzeń multimedialnych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK w trakcie lekcji.