Deklaracja dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej.

  • Data publikacji strony internetowej: 2017-12-12
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pracownik sekretariatu szkoły, e-mail: sp2malkinia@wp.pl lub sp2@malkiniagorna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 29 6448100. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowa/skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej

Do budynku prowadzą trzy wejścia główne: dwa od strony ul. Leśnej oraz wejście boczne od strony lasu. Do wejścia głównego prowadzą wielostopniowe schody oraz podjazd dla wózków. Wejście boczne od strony lasu ma tylko schody. 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma  toalet dla niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Szkoła posiada wyznaczone miejsca parkingowe, w tym również dla osób niepełnosprawnych. 

Inne informacje i oświadczenia

• Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome   i słabowidzące.

•  Wejścia główne są  zabezpieczone barierkami.

•  W budynku nie ma windy.

•  W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

• Na parterze budynku brak jest rozkładu pomieszczeń budynku w formie wizualnej, informacja taka zapewniona jest w sposób głosowy (stanowisko przy wejściu do szkoły).

•  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym  dla osób niewidomych i słabowidzących.

•  Na chwilę obecną w budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.