POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W SZKOLE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 marca 2018

Najważniejsze nowości i zmiany w nowym rozporządzeniu o pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W dniu 9 sierpnia 2017 r. zostało podpisane rozporządzenie MEN w sprawie zasad organizacji i  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1591),na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

 

W dniu 28 sierpnia 2017 r. zostało podpisane rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1643), na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.).

Zmiana dotyczy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532).

Jest ona dostosowana do uczniów kontynuujących naukę w klasach gimnazjalnych i innych typach szkół nie objętych obecnym systemem oświaty w Polsce.

Obydwa nowe rozporządzenia są spójne i wprowadzają zmiany w organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu, szkole, placówce.


1. Poszerzono zakres rozpoznawania czynników wpływających na funkcjonowanie ucznia.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polegana rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu nie tylko indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia,ale również czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w  szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.

2.  Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno - pedagogiczną powinna również wynikać z zaburzeń zachowania i emocji.

3. Dyrektor szkoły uzgadnia z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny warunki współpracy.

4. Zajęcia socjoterapeutycznezamieniono na zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne.

5. W szkole do dotychczasowych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dodano:

- zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne zamiast socjoterapeutycznych

- zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu

- zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia (analogicznie jak w przedszkolu, dla uczniów, którzy ze względu na trudności w funkcjonowaniu w szkole nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych    z klasą)

- warsztaty

6. Ustalono formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej w placówce. Wśród nich są zajęcia: rozwijające uzdolnienia, rozwijające umiejętność uczenia się, specjalistyczne, związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, porady, konsultacje i warsztaty.

7. Godzina zajęć specjalistycznych, a więc: korekcyjno - kompensacyjnych, rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne, logopedycznych, innych o charakterze terapeutycznym trwa 45 min.(dotychczas trwały 60 min.)

8. Podkreślono wagę analizy i oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Do zadań dyrektora szkoły dodano planowanie i przeprowadzenie działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

9. Rozszerzono zadania, wychowawców, nauczycieli, specjalistów w szkole, min. o: rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów, podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania, współprace z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym.

10. Dyrektor szkoły ma prawo wystąpić, za zgodą rodziców lub pełnoletniego ucznia, z wnioskiem do poradni psychologiczno - pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia, u którego nie następuje poprawa funkcjonowania mimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w  szkole.